سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا تمجیدیان – کارشناس ارشد سازه های دریایی دانشگاه هرمزگان
محمدجواد کتابداری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با یک مدل دوبعدی واکنش موج شکن شناور در تقابل با امواج در حال شکست تحلیل شد. مهارهای این سازه از نوع کابل زنجیری درنظر گرفته شد. ضرایب هیدرودینامیکی معادله تحلیل واکنش سازه با استفاده از روش نواری[۱] و تحقیق (۱۹۹۶) Sanasiraj وتحقیق دانشگاه دلف (۲۰۰۱) بدست آمد. با فرض اینکه موج عمود بر سازه برخورد میکند از ۶ حرکت کلی یک شناور، سه حرکت مهمتر یعنی Sway ، Roll وHeaveبررسی شد.بار امواجبصورت ضربه ای مثلثی شکل لحاظ شد که مقدار آن از توزیع فشار بدست آمده در تحقیق رضایی(۲۰۰۴) محاسبه گردید. برای حل معادله ماتریسی واکنش، با متغیر های وابسته ، با استفاده از روش عددیانتگرال دوهامل ونرم افزار Mathlab ویرایش ۵/۶، برنامه ای نوشته شد و برای ارتفاعات و فرکانس مختلف موج و سه سامانه مختلف مهاربندی و دو مقطع عرضی مستطیلی و مثلثی نتایج آن مقایسه و تفسیر شد.