سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رضا محبوبی اردکانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، گروه مهندسی آب
عباس مهدویان – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، گروه مهندسی آب
محمد حسن عبدی – فارغ ا لتحصیل کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق عباسپ

چکیده:

با توجه به وسعت کاربرد سدهای خاکی در مقایسه با دیگر انواع سدها در کشور لرزه خیز ایران، برآورد ایمنی لرزهای اینگونه سدها از اهمیت ویژهای برخوردار است. تحلیل و طراحی سدهای خاکی و سنگریزهای در مقابل زلزله، عموما با دو روش شبه استاتیکی و دینامیکی انجام میگیرد.روش شبه استاتیکی هر چند که با کاربرد آسان و فرضیات ساده، ایمنی سد را ارائه میدهد، اما بعضا میتواند به نتایج غیر ایمن و غیراقتصادی منجر شود. روش تحلیل دینامیکی عمدتا بر اساس تحلیل تنش و تحلیل تغییر مکان استوار میباشد که معمولا به کمک روشهای عددی (اجزاء محدود یا تفاضل محدود) انجام میگیرد. تحقیق حاضر بر اساس مبانی روش آنالیز دینامیکی غیر خطی تلاش کرده است تا با لحاظ نمودن رفتارواقعی مصالح و شکل واقعی بارگذاری زلزله، درک مناسبتری از ایمنی سازه تحت زلزله های مختلف ارائه نماید. مدل رفتاری ساده الاستو پلاستیک مبتنی بر معیار موهر- کولمب برای بیان رابطه تنش – کرنش خاک و نیز میرایی رایلی برای افزایش سطح میرایی هیسترتیک و جبران کمبود میرایی هیسترتیک در تحلیلها به کار گرفته شدهاند. خروجیهای تحلیلهای دینامیکی شامل شتاب در تاج و وسط سد میباشد. تخمین ایمنی لرزهای با استفاده از نمودار تغییرات کرنش برشی حداکثر و حداکثر تغییر مکان تاج انجام گردیده است.