سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب شاه نظری – استادیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
رضا ملکی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در تحقیق حاضر به مطالعه رفتار لرزه ای نوعی دیوار حائل که بعنوان اسکله در بنادر بکار میرود پرداخته شده است. این دیوارها از بلوکهای بتنی که بصورت وزنی روی یکدیگر قرار میگیرند تشکیل میشوند بطوریکه هیچگونه چسبندگی و چفت و بستی بین بلوکها وجود نداشته و اتصال انها فقط از نوع اصطکاکی میباشد. دیوار مورد نظر به عنوان یکی از گزینه های ساخت اسکله های بندر پتروشیمی پارس مطرح بوده است. رفتار این دیوار به سه روش شبه استاتیکی عددی، شبه استاتیکی تعادل حدی و دینامیکی غیر خطی کامل مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیلهای عددی و ضرایب اطمینان محاسبه شده بروش تعادل حدی، این نتیجه بدست آمده که دیوار تحت اثر حداکثر زلزله محتمل در منطقه (MCE) به حالت ناپایدار درخواهد آمد. از نرم افزارهای FLAC-2D جهت انجام تحلیلهای عددی و GEOSLOPE جهت تحلیل تعادل حدی استفاده شده است.