سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائیری – استاددانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف
شهابد الدین اسماعیلی – کارشناس ارشد ساز ههای هیدرولیکی ، دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی اصفهانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، مهندسین مشاور بندآب

چکیده:

در این مقاله قسمتاز تحقیقات انجام شده درباره رفتار لرزه ای سدهای سنگریر رویه بتنی (CFRD)رائه م ی شو د. آنچه بیشتر مورد توجه است، ارزیابی اثر مدلسازی سه بعدی در آنالیز ها و مقایسه نتایج آن با نتایج آنالیزهای انجام شده در حالت دو بعدی، م یباش د . در ابتدا تاریخچه مطالعات انجام شد ه، در مورد رفتار دینامیکی سدهای CFR مرور می شود، و در ادامه به معرفی نرم افزار استفاده شده، هندسه مدلهای ساخته شده و مدلهای رفتاری بکار رفته برای مصالح سد ، پرداخته م ی شود و گزید ه ای از نتایج بدست آ مده از آنالیزهای دینامیکی انجام شده در ارتباط با بدنه سنگریز و رویه بتنی سد ، ارائه خواهد شد . نتایج نشان م یدهد، در حالت سه بعدی ، شتاب القاء شدة حداکثر بیشتری در بدنه سنگر یز سد ، مشاهده می شود و ا ین شتاب لزومًا در مقطع میانی سد اتفاق نمیافتد. در مورد جابجایی بدنه سد،در حالت دو بعدی مقاد یر بدست آمده ، بیشتر می باشند. در مورد رو یه بتنی سد ،در حالت سه بعدی ، پاسخ های بدست آمده بحرانی ترهستند.