سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدهادی افشار – استادیار دانشکدة عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، روشی موثر و کارامد برای تحلیل دینامیکی شبکه ها ارائه گشته است . در این روش معادلة پیوستگی تانک با روش اویلر اصلاح شده گسسته سازی شده و معادلة جبری ای بر اساس هد و دبی تانک به دست می آید که تغییرات سطح آب در تانک را نشان می دهد . سپس این معادله وارد دستگاه معادلات جریان یکنواخت شبکه ها شده و دستگاه معادلات جدیدی را به وجود می آورد که از حل آن، هد های گره ای و تراز آب تانک در انتهای هر گام زمانی به دست می آید . این روش فقط با یک بار شبیه سازی در هر گام زمانی قادر به تعیین تراز آب تانک است . به علاوه روش مذکور نیاز به کدگذاری خاصی نداشته و به راحتی قابل اعمال در برنامة شبیه سازی شبکه ها است . روش پیشنهادی برای مدل کردن یک شبکة فرضی استفاده شده و نتایج آن ارائه گشته است . نتایج نشان داده که روش پیشنهادی جوابهای بهتر و دقیق تری از روش های اویلر صریح و اصلاح شده تولید می کند