سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کریمی – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رفعت محمدی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

مدل ریاضی موتور سوخت مایع شامل مجموعهای از معادلات جبری ضمنی و معادلات دیفرانسیل میباشد. در این مقاله ب هکمک یک الگوریتم شبیه سازی جدید تحلیل دینامیکی و غیر خطی نتایج برای یک موتور مایع خاص ارائه میگردد و نتایج شبی هسازی با نتایج تجربی حاصل از آزمایش مقایسه م یشوند. در روش مذکور معادلات جبری به روش نیوتن رافسون و معادلات دیفرانسیل به روش اویلر حل شدهاند.کد تهیه شده برای این نوع موتور مایع میتواند به عنوان یک وسیله مناسب جهت بهینه سازی رفتار آن به کار رود.کد کامپیوتری قابلیت مطالعه تاثیرات پارامترهای مختلف المانهای موتور، بر عملکرد مجموعه آن را دارد. با استفاده از این قابلیت کد، مطالعه پارامتری موتور و تاثیر تغییرات پارامترهای موتور بر عملکرد موتور مایع ارائه میشود.