سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی احمدیان – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک
محمدمهدی جلیلی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا بنی هاشم – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

افزایش سرعت قطارها همواره مورد توجه متخصصین راهآهن و سازندگان خودروهای ریلی بوده است . افزایش سرعت، طراحی جدیدی را برای اجزاء مختلف قطار از جمله بوژی و سیستم تعلیق میطلبد . اثر افزایش سرعت بر دینامیک بوژی خصوصاً زمانی که قطار از ناهمواریهای ریل عبور میکند بسیار حائز اهمیت و بحرانی است . در این مقاله ابتدا یک واگن باری با بوژی دو محوره در
نرمافزار ADAMS/RAIL مدل شده است و نیروهای دینامیکی وارد به بوژیهای آن در سرعتهای m/s 20 و m/s 40 به m/s 20 دست آمدهاند و سپس این نیروها برای تحلیل تنش قاب بوژی استفاده شدهاند . نتایج نشان میدهد که افزایش سرعت بوژی ازبه m/s 40 تأثیر چشمگیر در افزایش تنشهای وارد به بوژی داشته و تنشهای وارد بر بوژی را تا میزان ۳۰ درصد افزایش میدهد