سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی صدیقی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر
محمدرضا صدیقی صابر – دانشجوی دکتری دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل دینامیکی یک پانل استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند ١ است که دارای طول محدود بوده و روی تکیه گاههای ساده قرار دارد . بار دینامیکی روی سطح خارجی پانل و بصورت ضربه بر آن وارد می گردد . در این تحقیق از یک روش نیمه تحلیلی استفاده شده است . در اینجا، ابتدا حل عمومی میدان جابجایی بصورت سری فوریه در جهت های محوری و محیطی بگونه ای انتخاب می گردند که مؤلفه های جابجایی شرایط تکیه گاهها را برآورده نمایند . با قراردادن حلهای عمومی در معادلات حرکت، دستگاه معادلات پاره ای به دستگاه معادلات معمولی با ضرایب متغیر کاهش می یابد . از آنجاکه دستگاه معادلات حاصله بصورت دقیق قابل حل نیستند با پیاده سازی روش گَلرکین فرم اجزاء محدود وابسته به زمان معادلات استخراج شده و نهایتاً از روش انتگرالگیری زمانی ضمنی به حل آن پرداخته می شود . برای محاسبه ماتریسهای جرم ، سختی و بار از المانهای مرتبه دوم استفاده شده است . درستی روش استفاده شده در اینجا با حل یک پانل ساخته شده از مواد هدفمند در چهار حالت نشان داده شده و نتایج حاصل از هر یک با هم مقایسه شده است .