سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محجل – گروه زمین شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سنگهای دگرگون با سن مزوزوئیک در پهنه دورود – ازنا شامل متابازیت و متاپلیت با انواعی از سنگها می باشد که در محیط دگرگونی فشار پائین دگرگون گشته اند. این سنگها چهار مرحله دگرشکلی را تحمل کرده اند که عمده ترین آن دگر شکلی دوم (D2) می باشد. دگرگونی پیشرونده بهمراه D1 صورت گرفته که با برگواره S1 در فابریک سنگها شناسایی می گردد با کنکره شدن (Crenulation) این برگواره، برگواره غالب در منطقه به موازات صفحه محوری چینهای F2 ایجاد گردیده است. که رفتار دگرگونی برگشتی را بر روی دگرگونی اولیه داشته و در رخساره شیست سبز قرار می گیرد. برگواره S2 خود موازی برگواره میلونیتی درزونهای برشی گسترش یافته در منطقه است که با حرکت برشی راستبر مشخص می گردد. سنگهای دگرگون با درجه بالاتر در هسته تاق شکلهای F2 در مقیاس ناحیه ای قرار می گیرد. مطالعه فابریک یکسنگهای دگرگونیو رابطه آنها با مراحل دگرشملی مشخص می سازد که دگرشکلی اول همزمان با دگرگونی پیشرونده بوده و دگرشکلی دوم همزمان با دگرگونی قهقرایی رخ داده است. این موضوع دو خواسنگاه مختلف را مورد تایید قرار می دهد. دگرگونی اول احتمالا همزمان با گرم شدن و تغییر شکل سنگهای در طول فرورانش به زیر آنها و متعاقب آن دگرگونی دوم همزمان با برخورد پلیتها (collision) و بالا آمدگی و سرد شدن همراه بوده است.