سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شریفی – کا ندیدای دریافت دکتری در هیدرولوژی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه
علی محمد آخوندعلی – استاد یارو عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران
جهانگیر پرهمت – استاد یار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
جهانگرد محمدی – دانشیار و عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

پیش بینی توزیع مکانی ذخائر آبی برف، بمنظور برآورد دقیق تر رواناب حاصله از ذخائر مزبور، از اهمیت خاصی در هیدرولوژی برف برخوردار است. دستیابی به توزیع مکانی برف بدلیل تغییرات مکانی شدید و نیز صعوبت در اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات مشاهده ای، مسأله ساز است.شناخت عملکرد هر یک از عوامل توپوگرافی و تأثیر آن بر تغییرات برف انباشته، یکی از راههای بررسی این موضوع می باشد. یکی از این عوامل ، ارتفاع می باشد که بدلیل سهل الوصول بودن آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق حوضه صمصامی بعنوان یک منطقه معرف برفی و یکی از سرشاخه های کوچک کارون، انتخاب گردیده است. محدوده مزبور در حد فاصل طولتاشرقی و عرضتاشمالی، و حدود ارتفاعی ۲۲۸۷ تا ۲۹۳۳ متر از سطح دریا قرار دارد. بررسی تغییرات عمق برف در ارتفاعات مختلف، از طریق اندازه گیری عمق در ۲۵۸ نقطه واقع در محدوده، به مساحت ۲/۵ کیلومتر مربع و در اوایل اسفند ۱۳۸۴ انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که تأثیر ارتفاع روی عمق برف به طبقات ارتفاعی بستگی دارد بطوریکه تا ارتفاع ۲۷۸۰ متر ، رابطه خطی معنی داری بین آنها وجود دارد؛ حال آنکه در ارتفاعات بالاتر، ارتباط معنی داری وجود ندارد. بنظر می رسد در ارتفاعات بالاتر، در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند تأثیر باد، اجتناب ناپذیر باشد.