سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مصدق – دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان
رضا اهری پور – دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان
محمد لنکرانی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران (سخنران)

چکیده:

توالی سنگهای پرمین در شمال دامغان (ناحیه تویه رودبار) به ضخامت ٢٨١ متر، از طبقات رسوبی تخریبی وکربناته تشکیل یافته است . این توالی با ناپیوستگی فرسایشی بر روی طبقات متعلق به سازند مبارک (کربونیفر زیرین) قرار گرفته است . مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی منجر به شناسایی رخساره های آواری شامل کنگلومرا ، ماسه سنگ و شیل نهشته شده در محیط های رسوبی قاره ای تا حد واسط و رخساره های کربناته مربوط به کمربند های رخساره ای دریای باز (بیوکلاست وکستون ماسه ای و بیوکلاست پکستون ماسه ای) ، پشته های بیوکلاستی- اائیدی (بیوکلاست گرین استون ماسه ای و بیوکلاست اائید گرین استون) ، لاگون (بیوکلاست آنکوئید گرین استون و بیوکلاست وکستون / پکستون سیلتی) و پهنه جزر و مدی (پلوئید گرین استون سیلتی) شده است . اجزای آواری (عمدتا کوارتز) در ابعاد مختلف ، توسط رودخانه و یا باد به حوضه رسوبی حمل شده اند . توالی رسوبی پرمین در مقطع مطالعه شده ، در یک رمپ کربناته تک شیب (همچون بخش جنوبی خلیج فارس) واقع در حاشیه واگرای اقیانوس پالئوتتیس نهشته شده است .