سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
مجتبی محزون – استاد یار مکانیک
رامین ابراهیمی – استادیار متالورژی

چکیده:

بررسی رفتار خزشی و احیا عمرتیغه های مرحله اول تور بین گازی رستون با توان ۱۳۹۰ اسببخار از اهدافاین تحقیق می باشد . تیغه های متحرکاز جنسسوپر آلیاژ پایه نیکل ریختگی IN-738LC با ساختار چند بلوری بوده که عمده خواصخزشی خود را از رسوبات فاز γ′که به فرمA3Bمیباشد: A)نیکل و کبالتو: Bآلومینیوم ، تانتالوم و تیتانیوم) بدستمی آورد. درشتشدن رسوباتγ′ضمن قرارگرفتن در معرضکارکرد ، ارتباط تنگاتنگی با افت مقاومتخزشی و کششی تیغه ها دارد. عمر تیغه های توربین در دمای بالا ، عمدتا بوسیله رفتار خزشی کنترل میگردد و تغییر در فاز وکاربیدها نقشمهمی در خواصخزشی سوپر آلیاژ ایفا می نمای د.کاهشنرمی و چقرمگی آلی اژ بواسطه رسوبات کاربید درمرزدانه ها ، درشت شدن رسوبات فازγ′وگسترشترکهای خزشی بین دانه ای ، از عوامل متالورژیکی مورد توجه در عمر خزشی تیغه ها می باشند .