سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پاک – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، رفتار دیوار طره ای با انعطاف پذیری های مختلف که خاک غیر چسبنده را در پشت خود نگه داشته است، به کمک روش المان محدود مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اندرکنش خاکدیوار، تأثیر مهمی بر رفتارو رفتار ( interface element) دیوار انعطاف پذیر دارد، لغزش و جداشدگی خاک نسبت به دیوار به کمک المان حد واسط مدل شده است. در این تحقیق تأثیر سختی های مختلف دیوار بر ارتفاع ( beam element) خمشی دیوار نیز به کمک المان تیرپایداری دیوار و عمق نفوذ آن، لنگر خمشی و توزیع فشار جانبی خاک در طراحی دیوار بررسی میشود. در پایان با مقایسة بین نتایج حاصله و روشهای کلاسیک و آئین نامه ای، کارایی مدل ارزیابی شده و نقاط قوت و ضعف روشهای کلاسیک موردتجزیه و تحلیل قرار می گیرد.