سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین حسینی تودشکی – استاد – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمیرا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبی
بیژن محمدی – دکتری هوافضا – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی رفتار پس از کمانش چند لایه های کامپوزیتی متقارن حاوی جداشدگی لایه ای است. رشد جداشدگی در اثر کمانش چند لایه تحت بارگذاری فشاری درون صفحه ای، با استفاده از رفتار نرم شوندگی المانهای بین لایه ای (interface element) مدل شده است. المان بین لایه ای به کار رفته، یک المان حجمی ۱۶ نودی، با ضخامت بسیار کوچک است که یک معادله متشکله نرم شونده از نوع دو خطی، بین تنش ها و کرنش های آن برقرار است. مدل المان محدود با استفاده از المانهای چند لایه (multi-layer element) که میدان جابجایی لایر-وایز (layer-wise) بر آنها اعمال می شود، ایجاد شده است. در این مدل بندی، المانهای بین لایه ای، به صورت یک لایه عددی، در فصل مشترک لایه هایی از چند لایه کامپوزیتی، که بروز و رشد جداشدگی، مورد انتظار است، قرار می گیرند. به منظور بررسی رفتار کمانش غیرخطی، جملات غیرخطی ون کارمن، به روابط کرنش-تغییر مکان،افزوده شده است.