سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر آهنگرزنوزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

طراحی و بهره برداری مخازن منفرد، تا حدودی کار ساده ایی است ولی مواقعی که میزان منابع آب کم باشد، استفاده ازاین نوع سیستمها ناکارا و غیر موثر خواهد بود برای حل این مشکل مخازن را بصورت مرتبط با هم مورد بهره برداری قرار میدهند تا آب تحویلی کل از سیستم بیشینه و تلفات ناشی از سرریز شدن کمینه گردد. در این مقاله، روش الگوریتم حداکثر های متوالی (SPA) که برای طراحی مخازن منفرد بکار میرود، برای طراحی سیستمهای چند مخزنه بسط داده شده است. سپس این روش برای تعیین روابط ذخیره – آبدهی – اعتمادپذیری در سیستمهای چند مخزنه استفاده شده است. بدین منظور، باروش بیشینه سازی مونت کارلو سری های مصنوعی جریان ماهیانه رودخانه برای سه سد مخزنی باراندوزچای، شهرچای و نازلو چای واقع در استان آذربایجان غربی تولید شده و با استفاده ازروش SPA عملکرد مخازن بصورت چند مخزنه مورد بررسی قرار گرفته اند.