سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد رضا رجبی – کارشناس ارشد بیبان زدایی دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید رضا کریم زاده – استاد یار دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا کاویانی – استاد گروه جغرافیا-دانشگاه اصفهان
عبد الله نوروزی – کارشناس هوا شناسی استان اصفهان

چکیده:

در مطالعه حاضر به منظور تحلیل نقطه ای بادهای فرساینده و یافتن راهی که بتوان سرعت و مدت تاثیر باد را در مناطق حساس به فرسایش بدست اورد اقدام به ترسیم دسته منحنی های شدت سرعت – مدت – فراوانی باد W-IDF در ایستگاه شرق اصفهان سگزی گردید بنابراین از داده های حداکثر سرعت های باد که از نمودار های گراف ثبت شده توسط دستگاه لامبرخت در ارتفاع ۲متری با طول دوره اماری ۱۶ سال ، ۱۹۸۶-۲۰۰۱ جهت تهیه دسته منحنی های شدت – مدت – فراوانی استفاده شد. پس از آن استخراج سرعتهای حداکثر سالانه و فصلی در پایه زمانی ۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه از روی این نمودارها با استفاده از رابطه نیمرخ عمودی سرعت باد معادله وان – کارمن سرعتهای حداکثر باد به ارتفاع استاندارد ۱۰ متری تبدیل گردید. جهت تحلیل آماری از دو توزیع دو پارامتری و دو توزیع سه پارامتری که کاربرد بیشتری در تحلیل داده های حداکثر دارنداستفاده شد. این توزیع ها شامل : توزیع گمبل، گامای دو پارامتری، ویبول و پیرسون نوع سوم است پس از تحلیل اماری توزیع ویبول از بین توزیع های مذکور بدلیل داشتن کمترین مقدار باقیمانده مناسب تشخیص داده شد و مقادیر سرعتهای حداکثر باد در پایه زمانی مختلف برای دوره های بازگشت ۲ ، ۵ ، ۱۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ سال با استفاده از نرم افزار تحلیل فراوانی پیش بینی گردید.