سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر حسین علی بیگی – استادیار دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی مطالعات اقتصادی- اجتماعی دانش
زهرا اطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
شهرزاد بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی و عوامل موثر بر آن بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان علمی-کاربردی مرکز آموزش کشاورزی شهرستان ماهیدشت تشکیل دادند که تعداد ۹۹ نفر از آن ها براساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر اساس یافته ها، روحیه کارآفرینی دانشجویان در تمامی زمینه های استقلال طلبی، ریسک- پذیری، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین بود. تفاوتی بین میزان استقلال طلبی، ریسک پذیری، کنترل درونی و خلاقیت دانشجویان سال اول و آخر وجود نداشت ولی میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان سال آخر از دانشجویان سال اول بیشتر بود. در بین دانشجویان دختر و پسر نیز تفاوت معنی داری از نظر روحیه ی کارآفرینی وجود نداشت. دانشجویان رشته های مختلف نیز از نظر میزان روحیه کارآفرینی اختلاف معنی داری با هم نداشتند.