سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر حسین علی بیگی – استادیار دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی مطالعات اقتصادی -اجتماعی دانش

چکیده:

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه رازی و عوامل موثر بر آن بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی تشکیل دادند که تعداد ۳۸۰ نفر از آن ها بر اساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . بر اساس یافته ها، نزدیک به نیمی از دانشجویان دانشگاه رازی از نظر میزان روحیه خودکارآمدی در سطح پایین قرار داشتند. روحیه کارآفرینی دانشجویان در زمینه های استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت بالاتر از حد میانگین و در زمینه ریسکپذیری پایین تر از حد میانگین بود. تفاوتی بین میزان استقلال طلبی، ریسک پذیری و خلاقیت دانشجویان سال اول و آخر وجود نداشت ولی میزان کنترل درونی و انگیزه پیشرفت دانشجویان سال آخر از دانشجویان سال اول کمتر بود. دانشجویان پسر نیز نسبت به دختران استقلال طلب تر و ریسک پذیرتر بودند. دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه نیز از نظر میزان روحیه کارآفرینی اختلاف معنی داری با هم نداشتند. بین روحیه کارآمدی و روحیه کارآفرینی هم رابطه مثبت معنی داری حاکم بود.