سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عبدالهی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جهت بررسی جریان گردآبی متلاطم در اطراف یک آبشکن تکی قائم غیرمستغرق، یکی از روشهای شبیه سازی سه بعدی جریان مورد استفاده قرار گرفت. مدل عددی فوق، با فرض صلبیت کامل آبشکن در مقآبله با جریانهای حلقوی آشفته ، تحلیل و بررسی شد. وسیعترین جریانهای حلقوی آشفته در پایین دست آبشکن و در نزدیکی نوک آن پدید آمدند و ناحیه ای را جهت ته نشین شدن ذرات رسوب در آن حوزه بوجود آوردند. جهت بررسی دقیق الگوی آزمایشی، ازروش حجم محدود برای همگرایی معادلات ناویر – استوکس استفاده شد و تحلیل عددی با استفاده از الگوریتم SIMPLEC انجام گرفت. ضمنا آزمایشات نیز در یک کانال مستطیلی به عرض ۵/۰ متر انجام شد. آبشکن نیز به صورت یک دیواره، عمود برجهت حرکت جریان در کناره کانال تعبیه گردید. در نهایت نتایج قآبل توجهی از مقایسه بین روش تحلیل عددی و داده های آزمایشگاهی بدست امد.