سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهناز بهشتی برومند – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین کریمیان – دانشیار دانشکدة مهندسی هوافضا دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش های عددی، جریان سیال بر روی بدنة خودروی پراید به صورت دو بعدی و سپسبه صورت سه بعدی حل شود . برای انجام این کار با استفاده از نرم افزار فلوئنت، معادلات حاکم بر جریان سیال به همراه مدل K-εاستاندارد بااستفاده از شرایط مرزی مناسب حل گردیده اند . با مطالعة نتایج حاصل ا ز این تحقیق و مشاهدة خطوط جریان، گردابه های ایجاد شده در اطراف اتومبیل و توزیع فشار، می توان منطق ه هایی را که باعث افزایش پسا می گردند، مشخص کرده و با توجه به آن ها، روش هایی را برای کاهش پسا ارائه نمود . بنابراین در این مقاله، ایده ه ای مختلفی که در جهت به بود ایرودینامیک یک خودرو به نظر می رسید، بررسی شده و با مدل سازی و تحلیل عددی جریان بر روی اتومبیل پراید مورد آزمایش قرار می گیرد . در نهایت از بین ایده های بررسی شده، نتایج دو مورد از آن ها با عنوان استفاده از سطح صاف جهت پوشاندن اجزا کف خودرو و تزریق هوا از روی سپر عقب به سمت بیرون، در مقالة حاضر شرح داده شده است، چرا که این دو ایده نتایج بسیار مناسبی از لحاظ کاهش پسا داشته و عملی تر به نظر می رسند.