سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان اصغری – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
فرشید باقرنژاد –
مصطفی کریمیان اقبال – معاونت فناوری، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

چکیده:

روش های حمایت مالی با سرمایه گذاری های مخاطره پذیر از کارآفرینان و موسسات نوپا اگرچه سابقه ای در کشور ایران ندارد اما قدمت آن در دنیا به چند دهه می رسد . صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر دانش که معمولا با ایده ای نو راه اندازی می شوند ثابت کرده اند که عناصری موثر در توسعه اقتصادی منطقه می باشند به شرط آنکه مدل مناسبی از آنها با توجه به شرایط منطقه ای انتخاب شود . از زیرساختارهای بسیار حیاتی در سیر تحول و کسب موفقیت این صنایع نقش روش های تامین مالی از این مجموعه ها می باشد که امروزه به عنوان سرمایه گذاری از نوع مخاطره پذیر آن شناخته می شود . با فرض اینکه شکل گیری و تاسیس این صنایع از مراحلی با ویژه گی های خاص هر مرحله تشکیل شده است، مدل ارایه شده در این مقاله با پشتوانه ای از تجارب دیگر کشورها و شرایط اقتصادی و قانونی کشور روش های تامین مالی هر یک از مراحل را مورد تح لیل قرار داده است . اگرچه میزان ریسک پذیری اینوع سرمایه گذاری در مقایسه با روش های معمول در کشور های توسعه یافته کمتر و عمدتا دولتی به نظر می رسد، لیکن دستاوردهای مثبت و موثر آن عامل مهمی در ترغیب و فعال کردن بخش خصوصی در این صنعت خواهد بود .