سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن رضایی صدر – دانشجوی دکتری هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بهنیا – دانشیار گروه هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این مطالعه بر مبنای دو آزمون تحلیل روند و به منظور بررسی رخدادتغییر اقلیم بارندگی در جنوب ایران بر سری های بارندگی سالانه و فصلی هفت ایستگاه سینوپتیک در دوره آماری ۵۷-۴۵ ساله به انجام رسید. نخست آزمون همگنی داده ها نشان داد که سری های موجود همگن و قابل تحلیل هستند. سپس آزمون های تحلیل روند به دو روش ناپارامتریک شامل "آزمون رتبه ای اسپیرمن" و "آزمون من-کندال" بر سری های موجود اعمال و حالات و فراوانی وجود روند بررسی گردید. نتایج حاصله از هر دو آزمون حاکی از وجود روند مثبت در سری های سالانه و زمستانه ایستگاه آبادان و روند منفی در سری های سالانه و زمستانه ایستگاه زاهدانمی باشد. متقابلا، در پنج ایستگاه دیگر شامل: اهواز، بوشهر، شیراز، بندرعباس و زابل هیچگونه نتیجه ای دال بر وجود روند در سری های بارندگی سالانه و فصلی بدست نیامد. بطورکلی، در مقیاس سالانه و فصلی حالاتی که بتوانند وجود روند در سامانه بارندگی در جنوب ایران را مستند سازند محدود و برای نتیجه گیری ناکافی می باشند. بنابراین، فرض رخداد تغییر اقلیم در سامانه بارندگی در جنوب ایران در طی نیم قرن گذشته پذیرفته نمی گردد.