سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی
تعداد صفحات: ۳۶
نویسنده(ها):
زهرا شرف پور – کارشناس آمارهای اقتصادی استانداری،
قدرت ا… عابدی – مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری

چکیده:
با توجه به نقش درآمدهای عمومی دولت بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست مالی جهت اعمال سیاستگذاری اغلب کشورهای جهان (به ویژه کشورهای توسعه یافته) از جمله ایران، ضرورت شناسایی منابع و ظرفیت های درآمدی مستمر در سطح کشور و نیز استان ها اجتناب ناپذیر گردیده است. اهمیت موضوع با عنایت به این که بخش زیادی از درآمدهای کشور وابسته به منابع طبیعی (نفت و گاز) می باشد.دوچندان میشود. بنابراین شناخت دقیق منابع درآمدی بر مبنای توانایی های بالقوه مناطق (استان ها)، دستیابی به اهداف رهایی بودجه از نفت را که دیرینه ترین آرزوی متولیان برنامه ریزی می باشد، تحقق خواهد بخشید. حساب های منطقه ای از مهمترین آمارهای هر منطقه است که کلیه فعالیت های اقتصادی یک منطقه (استان) را در یک دوره زمانی معین مورد اندازه گیری قرارداده و با محاسبه محصول ناخالص داخلی منطقه GDPR) و اجزاء آن بر حسب رشته فعالیت های اقتصادی شاخص های مهمی را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد. مقاله حاضر حاوی نتایج حساب تولید سال ۱۳۸۸ استان گلستان که در آن ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده استان در قالب ۴ رشته عمده، ۱۵ رشته اصلی رشته فعالیت محاسبه و به همراه نتایج مربوطه برای کل کشور ارائه گردیده است. به گونه ای که سهم و رتبه استان در هر یک از فعالیت های اقتصادی نسبت به کشور مشخص شده است