سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رجب خلیل‌پور – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
رضا روستا آزاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

عملکرد بیوراکتور گلوکز ایزومراز تثبیت شده استوانه‌ای در ایزومریزاسیون گلوکز به فروکتوز بررسی گردید. در مطالعات تجربی تاثیر،pHدما و غلظت خوراک بر درصد تبدیل مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این با استفادهاز روابط ریاضی عملکرد بیوراکتور شبیهسازی گردید. در این شبیهسازی، برگشتپذیری واکنش، تغییرات غلظت و ضریب نفوذ سوبسترا و محصول در دانه کاتالیست و در طول بستر، چگالی جریان،pH ،ویسکوزیته و سرعتجریان و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد بیوراکتور ملحوظ گردید. مقایسه بین غلظت تئوری و اندازهگیریشده سوبسترای خروجی در غلظتهای مختلف خوراک میزان اختلاف را کمتر از ٥% و تطابق مقبولی را بین این داده‌ها .نشان میدهد