سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی شریف زاده – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین کنعانی مقدم – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور لانیز
حبیب اله شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توده سنگ عموماً طبیعتی ناهمگن دارد و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی حفریات زیرزمینی بسیار محدود بوده و عمدتاً از شناسائیهای محلی و آزمون های آزمایشگاهی به دست می آیند، به
این دلیل عدم قطعیت خروجی ها در فرایند اجرای ساختمان حفریات زیرزمینی در توده سنگ وجود دارد . در این مقاله راهکاری برای طراحی نگهداری های اولیه تونل بر مبنای تحلیل ریسک ارائه
شده است که عدم قطعیت موجود در زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت فشاری توده سنگ و مدول دگرشکلی را در نظر گرفته، همچنین تکنیک شبیه سازی مونت کارلو، برای تعیین عدم اطمینان از
پایداری تونل استفاده شده است . با اجرای تحلیل ریسک و با در نظر گرفتن هزینه های ساختمان و هزینه های خسارت ناشی از ریزش در تونل، الگوی نگهداری به صورت کمی تعیین میشود . روش
ارائه شده در تونل اکتشافی تالون مورد بررسی قرار گرفت و ۱۲ الگوی مختلف نگهداری برای تحلیل در نظر گرفته شد و از بین الگوهای مختلف نگهداری، الگویی که دارای حداقل ریسک بود،
پیشنهاد شد . نتایج نشان میدهد که الگوی نگهداری P 9 شامل پیچ سنگهای غیرتزریقی به قطر ۲۵ میلیمتر با فاصلهداری طولی و عرضی ۲ متر و به طول ۳,۶ متر، همراه با شاتکریت به ضخامت
متوسط ۱۵ سانتیمتر و تور سیمی در شبکه ۱۰×۱۰ cm و با قطر ۶ mm در مقطع مورد بررسی دارای ریسک پایینتری بوده و به عنوان سیستم نگهداری پیشنهاد میشود