سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصور عسگری – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده:

ارزیابی سرمایه گذاری، ارزیابی جنبه های اقتصادی پروژه پیشنهاد شده جهت سرمایه گذاری می باشد . این روش ها برای محاسبه بازدهی انتظاری مبتنی بر پیش بینی های جریان نقدی متغیرهای پروژه می ب اشد . بر این اساس ، ارزیابی ریسک پروژه از یک سو مبتنی بر اصولی است که برای تعیین و تشخیص ماهیت نااطمینانیحاکم بر متغیرهای کلیدی پروژه و از سوی دیگر مبتنی بر ابزارها و روش شناسی برای پردازش ریسک پروژه است . لذا هدف از این مطالعه ارائه روش شناسی و استفاده از ر وش شبیه سازی مو نت کار لو در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری، برای تحلیل و ارزیابی ریسک پروژه های سرمایه گذاری می باشد . بخش اول مقاله بر اهمیت تحلیل ریسک در ارزیابی سرمایه گذلری تاکید می کند . بخش دوم مراحل مختلف در استفاده از فرایند تحلیل ریسک را ارائه می نما ید . بخش سوم به بررسی تفسیر نتایج حاصل از روش کاربردی تحلیل ریسک شامل معیار تصمیم گیری مبنی بر مفهوم ارزش انتظاری می پردازد و بخش پایانی نیز نتایج مربوطه به فوائد و محدودیتهای تحلیل ریسک در ارزیابی سرمایه گذاری را ارائه می کند .