سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عرب عامری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک،دانشگاه مازندران
عسکر جانعلی زاده – استادیار دانشگاه مازندران
امیر حمیدی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به شرایط زلزله خیزی و بالا بودن سطح آب زیرزمینی وخصوصیات فیزیکی لایه‌های ماسه‌ای (ماسه با دانه‌بندی بد، تراکم کم)، نواحی ساحلی دریای خزر از استعداد بالایی برای روانگرایی برخوردار می باشد. در این مقاله تحلیل ریسک خطر بروز روانگرایی درسواحل بابلسر مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نتایج آزمایشهای نفوذ استاندارد و روش حائری‌_‌‌ یثربی، بروز در سطح روانگرایی در بزرگیهای مختلف زمین لرزه تعیین گردید. منحنی خطر لرزه ای بابلسر با فرض بزرگی‌ها، دوره‌های بازگشت، و فواصل کانونی متفاوت محاسبه شد. با حذف شتاب بین منحنیهای خطر لرزه ای و منحنی تغییرات بروز در سطح روانگرایی، منحنی‌های خطر لرزه‌ای به ازای مقادیر مختلف بزرگی و شتاب زلزله و منحنی‌های احتمال بروز در سطح به ازای مقادیر مختلف بزرگی، فاصله کانونی و دوره بازگشت تعیین شد و در بسیاری از حالات احتمال بالایی برای وقوع بروز در سطح روانگرایی حاصل شد