سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
رضا مدرس – دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
یوسف مرادی – کارشناس ارشد ستاد حوادث غیر مترقبه استان اصفهان

چکیده:

مدیریت خشکسالی مستلزم تحلیل ریسک وقوع خشکسالی است . روزهای بدون بارندگی ، روزهایی که بارش در آنها برابر صفر است، به عنوان یکی از شاخص های خشکسالی اهمیت زیادی در تحلیل ریسک و برنامه ریزی مدیریت اثرات خشکسالی حائز اهمیت است. در این تقحیق حداکثر سالانه روزهای بدون بارندگی در ۳۱ ایستگاه استان اصفهان به منظور برآورد ریسک مطنقه ای ناشی از روزهای بدون بارندگی جمع آوری گردید. پس از بررسی روند این سری ها، توابع توزیع فراوانی به سری های مشاهداتی برازش داده شد و تابع لجستیک تعمیم یافته و حداکثر تعمیم یافته به عنوان بهترین تابع منطقه ای انتخاب شدخد. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد متوسط تعداد روزهای بدون بارندگی در استان برابر ۱۴۸ روز است. نتایج همچنین نشان می دهد مناطق شرقی و جنوبی استان بیشتر در معرض ریسک خشکسالی هستند. با این حال در دوره های برگشت بالاتر، ریسک ناشی ازخشکسالی تقریبا در تمامی استان برابر است و بین ۶۰ تا ۸۵ درصد سال را تشکیل می دهند. در نهایت می توان گفت مدیریت بحران می بایست با توجه به ریسک بالای وقوع دوره های بدون بارندگی در سال نسبت به پایش شرایط محیطی و به هنگام ساختمان مدیریت اراضی، مدیریت مصرف آب و گزینش گونه های مناسب در مناطق مختلف اقدام کند.