سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید سیفی –
محمدباقر غفرانی –

چکیده:

در این مقاله به بررسی ایمنی و تحلیل ریسک ایستگاه های سوخت رسانی CNG در سطح اول و دوم PRA پرداخته شده است. ابتدا در بخش شناخت سیستم، ساختار یک ایستگاه سوخت رسانی سریع به ۴ بخش تحویل و اندازه گیری گاز طبیعی، تراکم، مخازن نگهدارنده تحت فشار، و توزیع کننده ها تقسیم شده است. سپس با استفاده از روش سیستماتیک FMEA خرابی های منجر به رها شدن گاز CNG در ایستگاه به طور کیفی شناسایی شده اند. پس از آن از طریق ترسیم و تحلیل درختهای خطا، فرکانس رها شدن گاز CNG در ایستگاه محاسبه شده است. آخرین مرحله از کار تحلیل پیامدهای ناشی از رها شدن گاز CNG در ایستگاه می باشد. این مهم از طریق مدل درختهای واقعه انجام شده است. پیامدهای مطرح در سطح دوم PRA ، با توجه به واقعه راس تعریف شده عبارتند از: آتش سوزی های سازه ای، انفجار و وجود پتانسیل خفگی. با توجه به مدلسازی های صورت گرفته و ترکیب آنها با هم مشخص شد که بیشترین فرکانس رها شدن گاز CNG، در اتاقک کمپرسور خواهد بود که این اتاقک متشکل از کمپرسور و مخازن تحت فشار نگهدارنده گاز CNG است. به دلیل بسته بودن این فضا، بالتبع پیامدهای ناشی از وقوع واقعه راس رها شدن گاز CNG در این بخش از ایستگاهبسیار بیشتر از سایر قسمتهای آن می باشد. تمامی این فرکانسها به طور کمی در این مطالعه محاسبه شده اند.