سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهناز خاکباز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – دانشیار دانشگاه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

افزایش ارتفاع آب بر اثر باد در پشت سد یا سیل بند واقعه ای است که در بعضی از موارد باعث روگذری می گردد . تا به حال رسم بر این بوده که برای جلوگیری از وقوع روگذری به طور دلخواه یک ارتفاع آزاد در نظر گرفته شود . در این مقاله سعی بر آن است تا روش ی برای برآورد ریسک روگذری مربوط به باد ارائه گردد . در این روش، ارتفاع بالاروی و خیزاب بر روی شیب،هر دو در نظر گرفته شده اند . به طور کلی روش کار به اینصورت است که ابتدا یک ضابطه شکست برای رسیدن به تابع عملکرد مربوطه تنظیم می شود آنگاه احتمال روگذری مربوط به باد با استفاده از آنالیز ریسک به روش(Advanced First AFOSM Order Second Moment). برآورد می شود. سپس ریسک روگذری با توجه به طبیعت تصادفی وقوع باد در یک دوره زمانی معین محاسبه می گردد . دراین مقاله مثالی از کاربرد این روش برای یک سیستم سیل بند ارائه شده اس ت. در این مثال تنهاتصادفی بودن مشخصات باد در نظر گرفته شده و رقوم آب در رودخانه معین فرض شده است . نتیجه نشان می دهد که مقدار ریسک روگذری مربوط به باد به تنهایی)بخصوص هنگامیکه رقوم آب در رودخانه پایین باشد (به نسبت کم و در مقایسه باریسک روگذری مربوط به س یل ناچیز است . روش برآورد ریسک روگذری مربوط به باد که در این مقاله ارائه می شود، همچنین پایه ای مناسب برای تعیین و در نظر گرفتن ارتفاع آزاد در طراحی سازه های هیدرولیکی فراهم می نماید