سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمال شهرابی –
ریحانه صوفی نیستانی –

چکیده:

دانش نوین داده کاوی، فرایند کشف دانش از دادههای خام و پردازش نشده میباشد. دادههای خام با استفاده از روشهای داده کاوی، کاوش شده و دانش نهفته در آنها استخراج میگردد. روش بخش بندی و تحلیل قوانین وابستگی از جمله این روشها میباشد. در بخش بندی، داده های نزدیک به هم، در یک بخش قرار می گیرند. پیش فرضی برای تعداد بخش ها از قبل وجود ندارد و مشخصه های داده ها، بخش ها را تعیین می کنند. با استفاده از تحلیل قوانین وابستگی نیز می توان سبد خرید مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ارتباط بین خریدهای مشتریان را مشخص نمود. در شهر تهران با توجه به مکان فروشگاههای شهروند، نوع شغل و شرایط زندگی شهروندان آن منطقه، زمان مراجعه مشتریان به فروشگاههای زنجیرهای متفاوت است. همچنین زمان مراجعه مشتریان به فروشگاه با نوع خریدشان ارتباط معناداری دارند و این ارتباط در میزان خرید نیز تأثیر دارد. در این پژوهش، با در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی مراجعه کنندگان, نیازها و سبد خرید مشتریان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از تحلیل قوانین وابستگی و بخش بندی، ارتباطات مشخص گردیده و مشتریان دسته بندی شدهاند.