سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا زمانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی عمران
علیرضا فرهادی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی آب

چکیده:

دراین مقاله جهت بررسی تغییرات بستر وسطح مقطع رودخانه ازمدل ریاضی استفاده شده است. این مدل برای جریانهای دائمی و غیر دائمی کاربرد داشته و تغییرات درپروفیل طولی بازه وعرض مقطع را توامان در نظر می گیرد. تغییرات مکانی توسط مقاطع عرضی در طول بازه و تغییرات زمانی آن با در نظر گرفتن گامهایزمانی در حین اجرای مدل محقق می شود. اساس تحلیلی مدل بر پایه اصل حداقل اتلاف انرژی جریان قرار دارد.در اینجا تغییرات فوق توسط یک مثال فیزیکی بررسی می شود. بازه مورد مطالعه قسمتی از رودخانه کارون بعد از سد تنظیمی گتوند علیا به نام گتوند قرار دارد. در نهایت پس از کالیبراسیون مدل با استفاده از مشاهدات اندازه گرفته شده، آنالیز حساسیت جهت بررسی تغییرات ارتفاع و سطح مقطع رودخانه به عمل آمده و نتایج ارائه گردیده است.