سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نصیری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
حسین میرزینلی یزدی – کارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت مهندسین مشاور کاوشگر
اعظم کاخیزان – کارشناس زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

تونل امیرکبیر با امتداد شمال شرقیجنوب غربی و طولی در حدود ۲ کیلومتر در ۳۰ کیلومتری جاده کرجچالوس واقع شده است. به منظور نصب جت فن و سیستم روشنایی، نیاز به انجام حفاری هایی در سقف این تونل م یباشد. از آنجایی که در فضاهای حفاری شده در درون سنگ درز هدار در اعماق نسبتاً کم رایج ترین نوع شکست، سقوط گوه از سقف یا دیواره های جانبی فضاهای
زیرزمینی می باشد، لذا در تحلیل پایداری تونل هایی که در این شرایط حفر می شوند، تشخیص و تعیین موقعیت، ابعاد و تحلیل پایداری گوه، حایز اهمیت م یباشد. تونل مورد بحث براساس مطالعات انجام شده به دو بلوک تقسیم شده است. به منظور تحلیل ساختاری و تعیین مسیرهای تنش در منطقه برداشت های صحرایی انجام و دسته درزه ها و گسل های آن شناسایی گردید. از آنجا که وضعیت درز هداری منطقه شرایط تشکیل گوه با پتانسیل ریزش در سقف و دیواره های تونل را ایجاد م یکند، از نرم افزار تعادل حدی Unwedge جهت تحلیل این ریز شها بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از به کارگیری این نرم افزار، مدلسازی عددیبوسیله نرم افزارUDEC نیز انجام شده است. با توجه به تحلی لهای انجام شده و تعیین شرایط پایداری، راهکار مناسب جهت پایدارسازی سقف تونل به منظور نصب جت فن ارائه شده است.