سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزاده شاکری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محمد محجل – گروه تکتونیک، دانشگاه تربیت مدرس
سیداحمد علوی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در غرب شهر ازن ا در بخش مرکزی پهنه سنندج – س یرجان و در زی ر پهنه با دگرشکل ی پیچیده قرار گرفته است . توده گران یتوئید م یلونیتی ازنا دارای روند کلی شمال غرب – جنوب شرق و با شکل ظاهریZمهمترین واحد سنگ ی برونزد یافته در این منطقه م ی باشد. این توده به داخل مرمر وشیست کمپلکسژان با سن تر یاس – ژوراس یک نفوذ کرده است . سه مرحله دگرشکل ی در ا ین منطقه شناسا یی شده است . مرحله اول با چین ها ی یال مواز ی و برگوارگی صفحه محوری در راستای شمال شرق – جنوب غرب در بخش ها ی محدودی برونزد دارند . مرحله دوم که دگرریختی غالب است با چین های بسته تا یال موازی به همراه برگوارگ ی سطح محور ی در راستای شمال غرب – جنو بشرق و مرحله سوم با چین های باز قائم با روند شمال شرق – جنو بغرب شناسائی می گردند. مراحل دگرریختی اول و دوم همراه با حوادث دگرگونی روی داده است.