سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر رضایی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
محسن پورکرمانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بین طول های جغرافیایی ۴۵َ ، ۴۸ درجه سانتی گراد تا ۰۵َ، ۴۹ درجه سانتی گراد شرقی و عرض های جغرافیایی ۰۷َ ، ۳۴ درجه سانتی گراد تا ۲۲َ ، ۳۴ درجه سانتی گراد شمالی قرار دارد. برای بررسی فعالیت زمین ساختی منطقه محاسبه اندیس های زمین ریختی و برداشت های ساختاری انجام گرفت. اندیسهای زمین ریختی بیانگر فعالیت نسبی زمین ساختی متوسط تا بالا در بخش های مختلف است و برداشت های ساختاری خاکی از وجود فشارش همگرای راست گرد در منطقه بعد از فاز کوه زایی لارامید است. در ارتباط با فشارش اعمال شده چین خوردگی و راندگی با روند شمال غرب – جنوب شرق و گسل های عادی و امتداد لغز در راستای شمال شرق – جنوب غرب ایجاد شده است.