سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کوروش شهریار – دانشیار دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرم
محمدامین فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طرح سدهای تنظیمی۱و۲و تونل انتقال آب سد مخزنی چم شیر، شامل دوگزینه محل سد ومحل تونل انتقال آب می باشد. از آنجایی که در فضاهای حفاری شده در درون سنگ درزه دار در اعماق نسبتاً کم، رایج ترین نوع شکست، سقوط گوه از سقف یا دیواره های جانبی فضای زیر زمینی می باشد، لذا در تحلیل پایداری تونل هایی که در محیط های درزه دار حفر می شوند، تعیین، تشخیص موقعیت، ابعاد وتحلیل پایداری گوه، حایز اهمیت می باشند. تونل مورد بحث بر اساس مطالعات انجام شده از نظر زمین شناسی وشرایط تقریبا مشابه توده سنگی، به سه ناحیهC,B,A تقسیم شده است. با توجه به مطالعات درزه نگاری انجام شده بر روی زون C وتشخیص سه دسته درزه غالب، شرایط تشکیل گوه با پتانسیل ریزش در سقف تونل ایجاد شده است، بدین منظور از نرم افزار تعادل حدی UNWEDGE بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از به کار گیری این نرم افزار، با توجه به تحلیل های انجام گرفته بر روی مشخصات گوه وآنالیز پایداری گوه ها، به طراحی پیچ سنگ ها برای جلوگیری از ریزش گوه ها پرداخته شده است