سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی
احمد علوی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عباس قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
حسین حاج علی بیگی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

تاقدیس نامتقارن آینه ورزان- دلیچای در بخش شرقی البرز مرکزیدر شرق شهر دماوند قرار دارد. امتداد این تاقدیس WNW-ENE بوده و از نهشته های تخریبی پرکامبرین پسین، پالئوزوئیک و مزوزوئیک تشکیل شده است. محور این تاقدیس به سوی غرب پلانژ دارد. فرایند چین خوردگی تاقدیس در ائوسن رخ داده است. در طی همگرایی عربی-اوراسیا در میوسن راندگی مشا تشکیل شده است. سر انجام حرکت به سوی غرب خزر در پلیوسن نسبت به ایران و اوراسیا سبب حرکت چپگرد این راندگی و جابجایی این تاقدیس شده است. یال شمالی تاقدیس در بخشی به گسل راندگی دهنار- مشا و در بخشی به شاخه ای فرعی از همین گسل محدود می باشد. یال جنوبی به یک سری فرعی محدود شده است. اندازه گیری های شاخص های مورفومتری حاکی از فعال بودن یال شمالی نسبت به یال جنوبی است. تحلیل های ساختاری انجام شده، این فعالیت را به حضور گسل مشا و شاخه فرعی آن نسبت می دهد.