سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمانه عابدی – دانشجوی دوره دکتری کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسع
سعید یزدانی – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق از تابع هزینه ترانسلوگ، به منظور برآورد شاخص های کشش تولید، ضرایب تابع، بازده نسبت به مقیاس و تجزیه و تحلیل ساختار هزینه محصول ذرت دانه ای در سطح سه استان خوزستان، فارس و کرمانشاه استفاده شده است . این تابع با استفاده از روش حداکثر درستنمایی غیرخطی محدود شده، با استفاده از داده های مرکب مربوط به سالهای ۱۳۶۸ – ۱۳۸۲ برآورد شده است . نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدل هزینه ترانسلوگ از برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق برخوردار بوده است . کشش های جزئی متقاطع آلن برای هر جفت از نهاده ها
بیانگر رابطه جانشینی مابین نهاده های نیروی کار، کود، بذر و آب می باشد . همچنین ماشین آلات مکمل نهاده نیروی کار و جانشین نهاده کود می باشد . علاوه برآن، میان بذر با نیروی کار و آب، رابطه جانشینی و با کود، رابطه مکملی برقرار است . همچنین محاسبه کشش قیمتی تقاضا برای نهاده نیروی کار بیانگر بی کشش بودن تقاضا برای این نهاده می باشد . محاسبه کشش کل تولید نیز نشان می دهد که تولید ذرت از بازده نزولی نسبت به مقیاس برخوردار است .