سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیدا انصاری – مرکز اطلاعات انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
سمانه سادات مجمریان – مرکز اطلاعات انرژی، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

سازماندهی، هدایت و کنترل سیستم برق، مستلزم شناخت شیوه موجودیت آن است . آگاهی به هویت اجزا و عناصر درونی این سیستم و چگ ونگی ارتباطات و پیوندهای بین آنها، تنها با برخورد منظم و سیستماتیک به موضوع مورد نظر امکان پذیر است . از این رو، ایجاد سیستم اطلاعاتی جهت دسترسی به آمار و اطلاعات مربوطه امری ضروری و بنیادین در برنامه ریزی و سیاست گزاری بخش برق تلقی می گردد . سیسـتم اطلاعـاتی بـرق، مدل اطـلاعاتی سـیستم واقـعی برق است که آمار و اطلاعات مربوط به جوانب مختلف امور برق را منعکس می سازد . این سیستم در کنار سیستم عملیاتی و سیستم مدیریتی برق به موازات سلسله مراتب آنها ایجاد می گردد . در سیستم اطلاعاتی برق، آمار و اطلاعات مراحل مختل ف تولید، انتقال، توزیع و مصرف، نیز اطلاعات تکنولوژی ها و اطلاعات مربوط به محیط بیرونی در ابعاد زمان و مکان جمع آوری می شود و سپس در چارچوب مدل های فعل و انفعالی امکان تبدیل آنها به اطلاعات مفید جدید فراهم می گردد . همچنین با ایجاد سیستم اطلاعاتی برق، مطالعه و بررسی تاریخی و منطقی کل سیستم، برنامه ریزی و سازماندهی امور، توسعه و گسترش بخش برق هماهنگ با کل سیستم اقتصادی و اجتماعی
فراهم می گردد .