سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
مجید افصحی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

ساختارهای چند لایه عایقی از دیرباز با توجه به کثرت کاربردمورد توجه بوده وروشهایی برای تحلیل آنها ارائه شده است. در اینمقاله فرمول بندی جدیدی با استفاده از مدل خط انتقال و روش ماتریس انتقال برای تحلیل ساختارهای عایقی چند لایه به عنوان FSS پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی برای هر زاویه تابش و هر نوع پلاریزاسیون خطی (TE یا TM نسبت به صفحه تابش ) و دایروی قابل استفاده است، و تلفاتعایقی و یا تلفات رسانایی غیر صفر لایه ها را در نظر گرفته شده است. فرمول بندی یکسانی برای دو نوع پلاریزاسیون TE و TM موج تابشی به دست آمده است. که باعث سهولت در برنامه نویسی می شود. توزیع میدان و توان در داخل و خارج لایه ها بررسی شده است. پایداری عددی روش پیشنهادی از روش تمام موج روابط بازگشتی ارائه شده توسط کنگ برای تحلیل انعکاس از لایه های واقع بر صفحه هادی غیر ایده آل بیشتر است. تعمیم روش پیشنهادی برای تحلیل ساختار متامتریال چند لایه، و کاربرد آن در طراحی بهینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.