سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل مشکینی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانش
محسن احدنژاد – عضو هیات علمی دانشگاه زنجان، دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهر
اکرم تفکری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزیشهری دانشگاه زنجان

چکیده:

در برنامه ریزی شهری تحلیل چگونگی قرارگیری کاربری های مختلف در کنار هم اهمیت اساسی دارد. این امر سبب گردیده که مدل های مختلفی برای تحلیل کاربری شکل گیرد. این مدل ها سازگاری را با استفاده از ماتریس کاربری ها مورد بررسی قرار می دهند. نتایج آن بصورت سازگاری یا عدم سازگاری همجوار مشخص و احتمال تصادفی بودن نتایج وجود دارد.
مدل AHP به عنوان یک روش قوی تصمیم گیری منتج از روشهای ریاضی بوده که فاقد ضعف مدل های پیش گفتهمی باشد. با استفاده از این روش و محاسبه وزن های مستقیم می توان تصمیماتی را که وابسته به معیارهای مختلف است اتخاذو احتمال تصادفی بودن نتایج را از بین می برد. این مثال در پی آن است که با استفاده از روش AHP در نرم افزار ادریسی، سازگاری کاربری های شهری را در نمونه موردی خودد ارزیابی و اصل سازگاری کاربری ها را در مکانیابی مورد تحلیل قرار دهد.