سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه امیرکبیر
مهدی نوبری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه امیرکبیر
وحید لطفی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر
عباس سروش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

تکیهگاهها در سدهای بتنی قوسی از اهمیت ویژهای برخوردارند، زیرا به علت ضخامت نسبتاً کم اینسدها، تنشهای زیادی در محدوده کوچکی از سنگ پی ایجاد میگردد . این تنشها به قدری است که می – تواند موجب ایجاد تنشهای پلاستیک در سنگ گردد که در توزیع تنشهای بدنه سد تاثیر میگذارد . در این مقاله با استفاده از روش اجزا , محدود، مدلی سهبعدی از سد بتنی دوقوسی کارون ۳ تهیه گردیده و تاثیر استفاده از مدل الاستوپلاستیک مور – کولمب برای سنگ پی بر تنشهای بدنه سد بررسی میگردد . همچنین مقایسهای با نتایج حاصل از تحلیل الاستیک انجام خواهد شد .