سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا یزدان شناس –
مهریار صدرالاشرافی –
سعید یزدانی –

چکیده:

در این تحقیق به مطالعه روند توزیع، تولید و مصرف تراکتور در ایران و اختصاصا در استان فارس پرداختیم.
اهدافی که در این تحقیق دنبال شدند عبارتند از:
a) مطالعه روند تولید تراکتور در کشور
b) مطالعه روند واردات تراکتور به کشور
c) مطالعه روند توزیع و مصرف تراکتور در ایران
d) مطالعه روند توزیع و مصرف تراکتور در منطقه (استان فارس)
e) مطالعه موجودی تراکتور در استان مورد مطالعه در سالهای مختلف
f) ناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خالص بر روی تراکتور
g) تخمین مدلهای سرمایه گذاری خالص در مکانیزاسیون (مدل Clay-Clay و مدل Putty-clay)
h) بررسی تنگناها و ارائه راهکارها
ما در این تحقیق به دنبال آن بودیم که وضعیت سرمایه گذاری خالص با محصول تولید شده در سال گذشته، سرمایه گذاری خالص در سال گذشته ، موجودی سرمایه در سال پیش و سال قبل از آن را دریابیم و به چگونگی ارتباط سرمایه گذاری خالص به عنوان متغیر وابسته و سایر عوامل به عنوان متغیر مستقل پی ببریم. بدین منظور از مدل Clay-Clay و مدل Putty-clay استفاده شد و نتیجه بدست آمده بدین قرار است نتیجه بدست آمده از مدل Clay-Clay : محصول تولید شده در سال گذشته و موجودی سرمایه در دوره گذشته با رابطه منفی بر سرمایه گذاری خالص در این دوره موثر بوده اند و ضرایب تخمین با توجه به آمار t از نظر آماری به ترتیب در سطوح ۰/۰۵ و ۰/۰۱ معنی دار هستند. بدین معنی که با ۹۵% اطمینان بیان کرد که چنانچه محصول تولید شده در سال گذشته و نیز موجودی سرمایه در دوره گذشته بیشتر می بود، سرمایه گذاری خالص بر روی تراکتور در این دوره کمتر می شد.