سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم حمادی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی, سازمان آب و برق خوزستان
مژده جامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی, سازمان آب و برق خوزستان
نوشین شاهین زاده – کارشناس خاک شناسی, دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در دو دهه اخیر تغییرات حاصله در اقلیم جهانی از جمله موضوعات مهم مطرح در بین کارشناسان منابع آب در سطح بوده است. پیشبینیهای بارش و دما به طور کارآمدی در تصمی مگیری و استفاده بهینه از منابع آب میتوانند به کار گرفته شوند. دما اثرات انکار ناپذیری بر سیکل هیدرولوژی, چرخه تولید محصولات زراعی, مصارف آب (به ویژه کشاورزی), فعالیتهای انسانی و محیط زیست دارد. تحقیقات انجام شده در کشور نشانگر افزایش چشمگیر درجه حرارت سالانه است. روشن شدن این وضعیت برای منطقه اهواز بدلیل وجود شبکههای آبیاری وزهکشی و اراضی زراعی سنتی مهم می باشند. این تحقیق با هدف تحلیل مقدماتی سری زمانی درجه حرارت سالانه اهواز, مشخص نمودن مولفهها و تاثیر آن بر میزان تبخیر وتعرق پتانسیل صورت گرفته است. تحلیل مولفههای مختلف سری زمانی درجه حرارت سالانه بیانگر روند صعودی این پارامتر می باشد. روند افزایشی درجه حرارت برابر ۳٫۲۷c/100year میباشد. این افزایش به طور مستقیم نیاز آبی خالص گیاهان زراعی تحت تاثیر افزایشی قرار خواهد داد. بنابراین تغییرات اقلیمی یک چالش جدی پیش روی مدیریت مصرف در شبکه های آبیاری و برنامه ریزان منابع آب به حساب میآید