سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکدة عمران، پردیس فنی ، دانشگاه تهران
مسعود طاهریون – کاندیدای دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در مدیریت کیفی مخازن، تعیین سطح تغذیه گرایی به کمک شاخصهای مربوطه می باشد . با توجه به عوامل و پارامترهای مختلفی که در فرآیند تغذیه گرایی تاثیر دارند شدت آن را نمی توان از یک روش واحد و بدون ابهام اندازه گیری نمود . شاخصها عموما بر مبنای علائم و آثار تغذیه گرایی در مخزن می باشند . مشکلی که در تقسیم بندی سطوح تغذیه گرایی با توجه به شاخصها وجود دارد، نبود مرز واضح و مشخص بین سطوح الیگوتروف، مزوتروف و یوتروف می باشد۰ در این مقاله جهت تعیین وضعیت تغذیه گرایی مخزن سد ستارخان در استان آذربایجان شرقی از روش ارزیابی ترکیبی فازی استفاده شده است . روش ارزیابی ترکیبی فازی با تکیه بر مفهوم تئوری مجموعه های فازی ابزار مناسبی را برای تحلیل عدم قطعیت در تعیین سطوح تغذیه گرایی مخزن از طریق تعریف نواحی فازی بین این سطوح فراهم می نماید . در این روش، طبقه بندی توسط ماتریس ارزیابی فازی متشکل از بردارهای وزنی توابع عضویت پارامترهای تاثیرگذار شامل عمق سکی و فسفرکل انجام شده و وزن این پارامترها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص می گردد . نتایج حاصله از این روش با نتایج حاصل از روش TSI (Trophic State Index) که روش شناخته شده تعیین سطح تغذیه گرایی مخزن است، مورد مقایسه قرار گرفته و نشان دهنده برتری روش ارزیابی ترکیبی فازی نسبت به روش TSI در تعیین و تحلیل سطح تغذیه گرایی مخزن می باشد .