سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرام شهریاری –

چکیده:

بررسی انتقال حرارت در کوره های صنعتی، جهت محاسبة توزیع دما وبرآورد فلاکس های حرارتی در دیواره های کوره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و با این بررسی ها می توان جهت بهبود وضعیت عملکرد کوره ها اقدام کرده و از اتلاف بی رویة انرژی در صنعت کوره جلوگیری به عمل آورد .
روش های گوناگونی برای برآورد توزیع دما وفلاکـس حـرارتی وجود دارنـد که معـروف ترین و کاربردی ترین آنها، روش ناحیه ای است . هرچند که اخ یر اً روش های عددی بسیار قوی برای مدل سازی کوره ابداع شده اند، اما هنوز محاس بات تا بشی بر اساس روش ناحیه ای صورت می گیرند . دراین تحقیق جریان گاز در کوره درحالت آرام توسط روش عددی حجم محدود و در حالت مغشوش با استفاده از نرم افزار انجام گرفته است . از یک مدل احتراق تجربی استفاده شده و معادلات بالانس انرژیبا روش ناحیه ای حل گردیده اند . انتگرال های سطوح تبادل مستقیم در حالت غیرمنفرد جهت محاسبة تشعشع از یک روش جدید محاسبه گردیده اند . از دیگر مسائل مهم در این تحقیق زیاد بودن تعداد نواحی حجمی و سطحی است . نها ی تاً توزیع دما، نرخ انتقال حرارت با استفاده از روش ناحیه ای با بکارگیری جریان مغشوش ومدل احتراق مناسب، در نقاط مختلف کوره و روی تمامی سطوح محاسبه شده اند .