سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی زاده سالطه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج دانشگاه شهید باهنر ک
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله در ارتباط با تحلیل دینامیکی تونلهای انحرافی سد آغچای در برابر بارهای زلزله واقع شده در استان آذربایجانغربی ۴۵ کیلومتری شهرستان خوی میباشد . اگرچه سازههای زیرزمینی در برابر زلزله ایمنتر و مقاومتر از سازههای سطحی هستند اما با این وجود زلزلههای اخیر رخ داده در بعضی از کشورها مانند ترکیه، تایوان و ژاپن آسیبهای مهمی را به تونلها وارد آوردهاند و همچنین از آنجا که تونلهای انحرافی سد آغچای در یک منطقه زلزله خیز واقع شدهاند تحلیل دینامیکی آنها ضروری به نظر میرسد . در این مقاله برای انجام تحلیل از دو روش تحلیلی و یک روش عددی با استفاده از برنامه کامپیوتری تفاضل محدود سه بعدی ( نرمافزار ) FLAC3D استفاده شده است . نتایج در شکلهای نیرو، ممان، تنش و کرنش ارائه شدهاند سپس مقایسهای ما بین نتایج حاصل از روش عددی و تحلیلی انجام میگیرد همچنین نتایج نشان میدهند موافقت خوبی مابین دو روش وجود دارد همچنین در این مقاله مقاومت سیستم نگهداری به کار برده شده در برابر بارهای زلزله مورد بررسی قرار می گیرد به نظر می رسد که نگهداری به کار برده شده در برابر بارهای زلزله مقاوم خواهد بود .