مقاله تحلیل سيلاب حوضه دز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل سيلاب حوضه دز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دز
مقاله گشتاورهاي خطي
مقاله خوشه بندي
مقاله نمودار گشتاورهاي خطي
مقاله معيار بهترين برازش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با استفاده از آمار ۲۶ ايستگاه آب سنجي حوضه دز اقدام به تحليل ايستگاهي و منطقه اي سيلاب با روش گشتاورهاي خطي شده است. براي تشخيص مناطق همگن از روش خوشه بندي سلسله مراتبي وارد(Ward)  و براي تعيين تعداد مناطق همگن مناسب از روش تعيين معيار ناسازگاري و ناهمگني استفاده شد. بر اين اساس، تقسيم حوضه به سه منطقه همگن مناسب بنظر می رسد. بر اساس نتايج، منطقهA  نسبت به دو منطقهB  و C معيار نا همگني بالاتري دارد. در اين پژوهش، حساسيت تحليل به انتخاب رابطه احتمال تجربي به گونه اي مبسوط مورد بررسي قرار گرفت. براي انتخاب بهترين توزيع آماري و رابطه احتمال تجربي در تحليل ايستگاهي، از روش بهترين برازش و در تحليل منطقه اي، از روش هاي معيار بهترين برازش و نمودار گشتاورهاي خطي استفاده شد. توزيع لوجستيك تعميم يافته بيش ترين انتخاب را در تحليل ايستگاهي دارد. در تحليل منطقه اي توزيع مقادير حدي تعميم يافته با رابطه احتمال تجربي چگوديف براي منطقه A، توزيع لوجستيك تعميم يافته با رابطه گرين گورتن براي منطقهB  و توزيع مقادير حدي تعميم يافته با رابطه گرين گورتن براي منطقهC  مناسب ترين توزيع آماري هستند. نتايج تحليل خطا بين داده هاي مشاهده اي و محاسبه اي نشان داد كه در روش تحليل منطقه اي محاسبات در دوره هاي برگشت پايين خطاي بيش تري نسبت به دوره هاي برگشت بالا دارد. توزيع بهنجار بيش ترين خطاي محاسباتي را در بين توزيع هاي آماري در این منطقه دارد. با استفاده از روش وايازي چند گانه، معادله هاي منطقه اي جهت برآورد در مناطق فاقد آمار تخمين زده شد.