سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
علیرضا رهایی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن گرامی – دانشجوی رشته دکتری مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
شاهین چرختاب مقدم – کارشناس ارشد سازه دانشگاه علوم وفنون مازندران

چکیده:

طرح بلوک استاد طرحی است نو و شامل بلوکهای بتنی خاصی با فرورفتگیها و برآمدگیهای ویژه که در سال ۱۳۷۸ رتبه دوم اختراع را در جشنواره بینالمللی خوارزمی کسب نمود. از آنجا که طرح مورد نظر دارای ارزشهای خاصی بوده و تا کنون هیچگونه آنالیز و تحلیل سازهای خاصی در ارتباط با آن صورت نگرفته است، نگارنده با کمک اساتید محترم فوق و با همکاری مخترع گرامی بر آن شدیم که بلوکهای مورد نظر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. تحلیل مورد نظر براساس مقاومت سازه ای یک ساختمان فرضی دو طبقه ساخته شده با این سیستم صورت گرفته که طبق آئیننامه ۲۸۰۰ زلزله ایران بارگذاری شده و توسط نرم افزار(ANSYS)مورد آنالیز قرار گرفته است برای شروع آنالیز ابتدا پس از محاسبه وزن بلوکهای بتنی۱۸۰۰=ρC یک ساختمان ساخته شده از سیستم فوق طبق آئین نامه ۵۱۹ ایران میزان بار ثقلی وارد بر دیوارها محاسبه و سپس طبق آئیننامه ۲۸۰۰ زلزله ایران میزان بارهای جانبی و ثقلی وارد بر دیوارها و بلوکها در بحرانیترین حالت محاسبه می شود