سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرزاد پاسیار – کارشناس ارشد سازه های آبی ( فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس)
محمدجواد منعم – دانشیار رشته سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با به اتمام رس یدن اجرا ی شبکه های آب یاری و کانـال هـا ی انتقـال آب، مرحلـة اصـل ی ثمردهـ ی هزینه های صرف شده در اجرا ی کانال ها و سازه ها آغاز می شود . بهره برداری از شبکه های آبیاری را می توان مهمتر ین مرحلة استفاده از کانال ها به منظور توز یع مناسب آب دانست . با توجه به ا ین که توجه به اهم یت این مقوله در ایران بسیار د یر آغاز شده و اخیـرا مـورد توجـه متخصصین قـرار گرفته، شناخت عوامل موثر در کاهش عملکرد اولین و ضروری ترین مرحله در بهبـود شـرا یط بهـره برداری است . در امر ب هره برداری از کانال های انتقـال آب دو عامـل نیـروی انسـان ی و مسـائل فنـ ی شبکه تاثیرگذار هستند . تا کنون ا ین دو عامل به صورت مجزا مورد بحث قرار گرفته شده اند . در این تحقیق تلاش شده که در بررسی س یستم های توز یع آب، دو عامل انسان ی و فن ی به همراه هم د یـ ده شوند . با د یدگاه مذکور روشهای متداول تحو یل و توز یع آب کـه در ا یـران بـه کـار رفتـه ، یعنی دو سیستم توز یع گردشی و توافقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده اسـت . بـا تحلیـل هرکـدام از این سیستم ها و شناسا یی وظا یف میراب ، سه عامل مهم -١ تنظیم دبی -٢ تنظیم عمـق -٣ زمان های بهره برداری، در کاهش عملکرد بهره برداری شبکه ها شناسایی شدند .